Privacy

Privacyregelement

Indien u deelneemt aan een opleiding van Aspiraties Academie zullen op beperkte schaal persoonsgegevens worden verwerkt.


Aspiraties Academie hecht veel waarde aan uw privacy en aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Aspiraties Academie waarborgt deze privacy door strikte naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Aspiraties Academie zal dan ook zorgvuldig en discreet met de door u verstrekte gegevens omgaan. In dit document legt Aspiraties Academie u graag helder en transparant uit wat er wel en niet gebeurt met uw persoonsgegevens en
met welk doel.

Artikel 1: Doel van de verwerking
1) Aspiraties Academie verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Communicatie met de cursist in het kader van de uitvoering van de overeengekomen inburgeringscursus;

• Gegevensuitwisseling met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het kader van door DUO te verstrekken geldleningen en/of vergoedingen en in het kader van de aanmelding voor het centraal examen;

• Gegevensuitwisseling met de organisatie die verantwoordelijk is voor het afnemen en beoordelen van het praktijkexamen;

• Gegevensuitwisseling met de organisatie die een audit uitvoert ten behoeve van de verkrijging van het “Keurmerk Inburgeren”;

• Gegevensuitwisseling met ondernemingen en/of organisaties die de cursist bij Aspiraties Academie hebben aangemeld;

• Gegevensuitwisseling met organisaties die Aspiraties Academie op verzoek van de cursist dient te benaderen;

• Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen (zoals fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving);

• Het voeren van een accurate (financieel) administratieve organisatie.

Artikel 2: Verwerking van persoonsgegevens
Aspiraties Academie verwerkt slechts die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van
voornoemde doelstellingen. De verwerking door Aspiraties Academie beperkt zich tot de volgende

categorieën van persoonsgegevens:
• Algemene persoonsgegevens;
• Het burgerservicenummer (BSN) indien noodzakelijk ter uitvoering van wettelijke voorschriften;
• Gegevens inzake nationaliteit, geboorteland en identificatiegegevens;
• Gegevens inzake uitkering, opleiding, werk en taalbeheersing;
• Gegevens inzake persoonlijke omstandigheden zoals kinderen en informatie ten behoeve van adequate registratie van en bewijsvoering voor de reden van beëindiging van de cursus.


Artikel 3: Bewaring en vernietiging van gegevens
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
De door de cursist bij aanvang verstrekte gegevens worden op verzoek van de cursist retour gegeven bij beëindiging van de met cursist gesloten overeenkomst.
Binnen 3 maanden na het verstrijken van de in artikel 3 lid 1 genoemde bewaartermijn worden alle gegevens vernietigd.
Vernietiging van persoonsgegevens vindt niet plaats indien en voor zoverre in redelijkheid kan worden aangenomen dat de gegevens hun belang ten behoeve van het doel van de vastlegging nog niet hebben verloren, danwel een wettelijk voorschrift dit verbiedt.

Artikel 4: Toegang tot de persoonsgegevens
Medewerkers van Aspiraties Academie hebben uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens en de bevoegdheid tot verwerking van persoonsgegevens voor zover dit voortvloeit uit de aan hun opgedragen taken en werkzaamheden.
De medewerkers die op grond van het bepaalde in lid 1 toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn gehouden tot geheimhouding.
Artikel 5: Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Verstrekking van gegevens aan derden geschiedt slechts voor zover dit overeenkomt met het doel waarvoor ze zijn verzameld. Aspiraties Academie is gerechtigd al die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de cursist en de bewaking van de vorderingen van de cursist.
Desgevraagd kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan personen of instanties met het oog op het verrichten van wetenschappelijk en statistisch onderzoek, voor zover bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van cursist niet onevenredig wordt geschaad.
Persoonsgegevens worden niet buiten Nederland doorgegeven.

 


Artikel 6: Beveiligingsplicht
Aspiraties Academie treft maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens, zowel in opgeslagen toestand, als tijdens vervoer of transmissie. Deze maatregelen houden ten minste voorzieningen in tegen:
een beschadiging of verlies van persoonsgegevens;
een onbevoegde wijziging van persoonsgegevens;
een ontvreemding van persoonsgegevens;
een kennisneming van persoonsgegevens door onbevoegden;
onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 7: (Rechten van cursist) Iedere cursist heeft het recht op kennisneming of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Aspiraties Academie zal de desbetreffende cursist binnen vier weken schriftelijk laten weten of Aspiraties Academie inderdaad persoonsgegevens van de desbetreffende cursist verwerkt.
Voordat Aspiraties Academie een mededeling doet als bedoeld in lid 1 van dit artikel, waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt Aspiraties Academie die derde in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
De uitoefening van het recht op kennisneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt in de regel door middel van fysieke inzage op de vestigingslocatie van Aspiraties Academie . Indien de cursist om medische of dringende persoonlijke redenen niet in staat is tot bezoek aan Aspiraties Academie zal Aspiraties Academie op schriftelijke wijze aan het verzoek van de cursist voldoen.
Een cursist kan in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden te allen tijde tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens bij Aspiraties Academie bezwaar aantekenen. Aspiraties Academie beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar of dit gerechtvaardigd is. Indien het bezwaar gerechtvaardigd is, beëindigd zij terstond de verwerking.

Artikel 8: Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
Aspiraties Academie zal zich inspannen om te waarborgen dat de te registreren persoonsgegevens volledig en juist zijn.
Als de cursist betreffende persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, heeft de cursist recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van deze gegevens.
Een verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming dient schriftelijk door cursist bij Aspiraties Academie te worden ingediend. Het verzoek dient te worden voorzien van een specificatie van de betreffende persoonsgegevens.
Aspiraties Academie deelt degene die het schriftelijk verzoek heeft ingediend, uiterlijk binnen vier weken schriftelijk mee of, en in hoeverre, aan het verzoek kan worden voldaan. Een weigering van dat verzoek is met redenen omkleed.

Artikel 9: Verzoeken door cursist
Verzoeken door cursist met betrekking tot het uitoefenen van rechten van cursist kunnen slechts schriftelijk worden ingediend bij Aspiraties Academie
Alvorens een verzoek in te willigen draagt Aspiraties Academie zorg voor de vaststelling van de identiteit van de verzoeker. Indien het verzoek wordt gedaan door de wettelijk vertegenwoordiger van de cursist is een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging vereist.

Artikel 10: Adressering van verzoeken
Verzoeken tot inzage of verzet als bedoeld in dit privacyreglement dienen te wordeningediend bij de unitmanager van de desbetreffende vestiging van Aspiraties Academie.

Artikel 11: Bezwaar en beroep
Binnen zes weken na ontvangst van het antwoord op diens verzoek als bedoeld in dit privacyreglement kan de cursist zich tot de rechtbank wenden met het schriftelijke verzoek Aspiraties Academie te bevelen alsnog diens verzoek toe of af te wijzen, dan wel een bezwaar al dan niet te honoreren.
De cursist zich ook binnen de beroepstermijn tot Autoriteit Persoonsgegevens wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met Aspiraties Academie.

Artikel 12: Publicatie
Dit reglement ligt ter inzage bij Aspiraties Academie, Berkenstraat 44 te Goes wordt op verzoek kosteloos toegezonden aan iedere belanghebbende.

Artikel 13: Aanmelding verwerking
De verwerking van de persoonsgegevens zoals neergelegd in dit privacyreglement is gemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 14: Inwerkingtreding
Dit privacyreglement treedt in werking op 1 september 2019

 

We use cookies.


This website uses cookies in order to offer you the most relevant information and advertising. Please accept cookies for optimal performance.


You can always change your mind and deny the use of cookies by going to our cookies page.